I SŁOWNICZEK

Sprzedający – spółka pod firmą Alfatec Pro Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bukowska 32, 62-081 Wysogotowo, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000711461 , NIP: 781 196 20 50, REGON 369150216, e-mail: alfatec@alfatec.pl, nr telefonu: 61 6616156

Klient – osoba fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość, o ile niniejszy Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej.

Strona Internetowa – strona pod adresem: https://www.alfatec.pl, za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedający przyjmuje Zamówienie dotyczące Towarów oferowanych w katalogu lub na stronie Internetowym.

Towar lub Towary – produkt lub produkty oferowane przez Sprzedającego.

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.

Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Klienta w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Dostawca –podmiot świadczący usługi kurierskie, współpracujący ze Sprzedającym oraz upoważniony przez Sprzedającego do dostarczania Zamówienia na terytorium Polski.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedający skompletuje Zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu dostawę; czas realizacji zamówienia zawsze podany jest w dniach roboczych i nie obejmuje on czasu dostawy.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1.Regulamin strony internetowego Alfatec, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze strony internetowej, składania Zamówień na Towary dostępne w katalogu, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do dokonywania zakupów w Stronie Internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient ponosi we własnym zakresie koszty posiadania i korzystania z aktywnego konta poczty elektronicznej. Ponadto można założyć Konto Klienta – w tym celu należy uruchomić stronę internetową: https://www.alfatec.pl i wypełnić formularz, w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Stronu Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Stronu Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

III. INFORMACJE O TOWARACH

1. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy, w tym na stronie pod adresem: https://www.alfatec.pl, w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszenie do podjęcia rokowań albo negocjacji lub złożenia oferty Sprzedawcy celem zawarcia umowy.

2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie. Sprzedawca informuje Klienta również o wszelkich ograniczeniach dotyczących dostawy towaru lub towarów, najpóźniej na początku składania Zamówienia.

IV. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Zamówienia jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej świadczącej usługi pocztowe na terytorium Polski lub przez odbiór osobisty zamówienia przez Klienta z lokalu Sprzedawcy w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 32, 62-081 Wysogotowo, własnym staraniem i na własny koszt.

2. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy dostawy zamówionego Towaru. W takim wypadku obowiązują warunki i formy dostawy wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą dostawy.

3. Koszty oraz czas dostawy szczegółowo określone są na Stronie Internetowej w zakładce „Wysyłka”, o ile Sprzedawca nie poinformował Klienta w sposób odmienny najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.

4. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu Zamówienia. Klient opcjonalnie może poprosić o dostarczenie Zamówienia pod inny adres po uprzednim potwierdzeniu nowego adresu drogą mailową.

5. Zamówione Towary są starannie pakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

6. Sprzedający nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia Zamówienia. Dostawca kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier Dostawcy nie zastanie Klienta w domu zostawia dwukrotnie awizo z informacją jak skontaktować się z Dostawcą i ustalić termin kolejnej dostawy.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia i tym samym realizacji Zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

8. Przed odebraniem przesyłki zawierającej zamówiony Towar lub Towary należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera Dostawcy dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody (zalecane), skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy lub osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sprzedającemu rozpatrzenie reklamacji. Zdjęcia uszkodzeń również pomogą w procesie reklamacji.

9. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy – Odbiór Osobisty, Klient zobowiązany jest do osobistego odbioru zamówienia w lokalu Sprzedawcy w Wysogotowie, ul. Bukowska 32, 62-081 Przeźmierowo, we wcześniej ustalonym terminie, potwierdzonym Klientowi drogą elektroniczną lub telefonicznie.

10. W przypadku wybranych towarów w wyjątkowych sytuacjach Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy Zamówienia.

V. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towarów (rzeczy) wolnych od wad oraz – tylko i wyłącznie w odniesieniu do Konsumentów – odpowiada za wady Towarów (rzeczy) na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. k.c.

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady stosownie do treści art. 558 k.c. jest wyłączona.

3. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 § 1 pkt 1 k.c. oraz art. 5561 § 2 k.c., ani oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 k.c.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Stronu Internetowej oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą Sprzedawcy na adres: Wysogotowo, ul. Bukowska 32, 62-081 Przeźmierowo

6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji w terminie wskazanym powyżej nie jest równoznaczne z jej przyjęciem, przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem.

7. Wszelkie kolory zdjęć lub rysunków Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej mogą odbiegać od rzeczywistości. Powyższa okoliczność może powstać w szczególności ze względu na różnice w wyświetlaniu obrazów przez monitory komputerowe lub inne ekrany czy też może być spowodowana okolicznościami związanymi z funkcjonowaniem komputerów lub innych urządzeń cyfrowych lub ich komponentów takich jak np. karty graficzne jak również ze względu na oświetlenie, w którym Klient przegląda stronę internetową. Różnice w tym zakresie nie stanowią przypadku niezgodności Towaru z umową.

8. Sprzedawca zastrzega, iż wszelkie sprzedawane przez niego Towary mogą różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach poglądowych lub w innej formie na Stronach Internetowych Sprzedawcy, w szczególności mogą nie zawierać przedstawianego na nich wyposażenia dodatkowego lub innych elementów, np. o charakterze dekoracyjnym, czy też stanowiących propozycję przygotowania lub użycia, o ile Sprzedawca nie wskazał wyraźnie w sposób odmienny. Każdorazowo zakres przedmiotowy sprzedaży określony jest wyłącznie w opisie Towaru.

9. Sprzedawca nie prowadzi polityki stosowania towarów zastępczych.

10. Niniejszy Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

VI. ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZAJEMNE ROZLICZENIA

1. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale przysługuje tylko i wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Ilekroć w niniejszym rozdziale użyte jest słowo „Klient”, oznacza ono tylko i wyłącznie Klienta będącego Konsumentem.

2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Stronu Internetowej, może w terminie 14 (czternastu) dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, zgodnie z art. 33, 34 ust. 2 i 35 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. RP z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).

3. Klient może odstąpić od zawartej umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części), zaś w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Oświadczenie to może zostać wysłane Sprzedawcy również drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w tenże sposób.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

9. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

10. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

a) Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem;

b) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (w tym koszty dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

16. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. RP z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), w tym m.in. umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku ze złożeniem zamówienia Klienta niezależnie od rejestracji, Sprzedawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta lub osoby fizycznej działającej na jego rzecz oraz w jego imieniu przy wszelkich czynnościach faktycznych i prawnych objętych niniejszym Regulaminem.

2. Podanie danych następuje na zasadzie dobrowolności.

3. Przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

4. Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

5. Przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego lub Klienta następuje z uwagi na konieczność realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dostęp do Panelu Klienta), umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Zamawiający lub Klient wyrażą zgodę (w tym dla marketingu bezpośredniego własnych produktów).

6. Klient, lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, w przypadku podania danych osobowych, składa oświadczenie, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Zgoda ta jest udzielana poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym lub formularzu zamówienia.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest Sprzedawca, tj. spółka pod firmą: Alfatec Pro Sp.z o. o. z siedzibą przy ul. Bukowska 32, 62-081 Wysogotowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000711461 , NIP: 781 196 20 50, REGON 369150216, który zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Klient, lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia. Przysługuje jemu również prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności, dostępnej na Stronie Internetowej Sprzedawcy.

10. W odniesieniu do ochrony danych osobowych w zakresie nieunormowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

VIII.  OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES

Korzystający ze Strony Internetowej pod adresem https://www.alfatec.pl/ wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 grudnia 2015 r. i nie dotyczy umów zawartych przed tą datą.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w każdej chwili niniejszego Regulaminu, np. z powodu dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Stronu Internetowej, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu są wiążące dla wszystkich zamówień złożonych od momentu wprowadzenia zmian zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie niniejszego Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy Regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta, a także za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dostęp do Panelu Klienta) w trybie natychmiastowym.

3. Wszelkie prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej do wszelkich treści zawartych na stronach internetowych Sprzedawcy, w szczególności do opisów towarów i ich zdjęć przysługują Sprzedawcy lub właściwym osobom trzecim. Używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub właściwych osób trzecich wyrażonej na piśmie jest surowo wzbronione i wiązać się będzie z dochodzeniem odpowiedzialności ze strony podmiotu dokonywającego naruszenia.

4. Sprzedawca ma prawo powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej jako podwykonawcy.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

7. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami wszelkie spory ze Sprzedawcą dotyczące kwestii unormowanych niniejszym regulaminem, w szczególności zawartych umów sprzedaży na odległość, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

8. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

9. Korzystanie ze Strony Internetowej pod adresem https://www.alfatec.pl/ możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa … w wersji … lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub:

przeglądarka internetowa … w wersji … lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,

b) minimalna rozdzielczość ekranu … pikseli,

c) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików .pdf, np. Adobe AcrobatReader.

10. Załączniki:

a) Nr 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy;

X. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować się ze Sprzedającym w godzinach 08:00 – 16.00 od poniedziałku do pod numerem telefonu +48 616616156 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, „Napisz do nas”.

Załącznik nr 1 .

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– „Odbierzemy rzecz”; lub

– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [Alfatec Pro Sp. z o.o. ul. Bukowska 32, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo e-mail: alfatec@alfatec.pl]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.